Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van de website van Sprengers Communicatiebureau zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval zal Sprengers of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe .

Geen garantie op volledigheid en juistheid

Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, worden verstrekt zonder enige verbintenis van Sprengers. Sprengers geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de site. Evenmin garandeert Sprengers dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij is van computer “virussen”.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en Sprengers kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar Sprengers draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. U gaat akkoord om de informatie getoond door Sprengers op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website van Sprengers zonder de voorafgaande toestemming van Sprengers.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Sprengers of van haar medecontractanten en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sprengers. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Sprengers of een derde te gebruiken .

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt maken wij gebruik van zogenaamde ‘session cookies’ om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot je bezoek aan deze website. Wij verzamelen deze informatie om uw bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van uw bezoek aan onze website worden de ‘session cookies’ verwijderd.

Cookies zijn stukjes software die wij naar uw internet browser sturen. Deze internet browser slaat de cookie op de harde schijf van uw computer op. Je kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd.

Ook registreren wij door middel van een statistisch programma hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke pagina’s en welke onderdelen van die pagina’s worden bekeken. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te analyseren en om de site en de producten en diensten die wij aanbieden nog beter op u af te kunnen stemmen.